Regulamin sklepu (wersja PL)

Regulamin sprzedaży internetowej ETHEREAL WINGS

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia wstępne

§ 3. Informacje ogólne

§ 4. Dane kontaktowe

§ 5. Rejestracja i Logowanie

§ 6. Konto Użytkownika

§ 7. Informacje o Produktach

§ 8. Składanie zamówień

§ 9. Ceny Produktów i sposób uiszczenia Ceny

§ 10. Realizacja, sposób, koszty dostarczenia Zamówienia

§ 11.Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

§ 12. Reklamacje

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 14. Biuletyn (Newsletter)

§ 15. Dane osobowe i Polityka prywatności

§ 16. Prawa autorskie i wartości niematerialne

§ 17. Postanowienia końcowe

§ 1. Definicje

1. Biuletyn (Newsletter) – nieodpłatna Usługa polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych, w tym informacji handlowych,  przez Ethereal Wings na rzecz Klienta, który wyraził na to zgodę;

2. Cena – cena nieobejmująca Promocji;

3. Czas realizacji zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych lub godzin, w trakcie

których Sprzedawca skompletuje Zamówienie, którego przedmiotem są Produkty,

powierzy te Produkty przewoźnikowi oraz dostarczy je za pośrednictwem przewoźnika do

miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;

4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach

wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920 ze zm.);

5. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do

promowania Produktów, Usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji

umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;

6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do

czynności prawnych, a także osoba lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu internetowego, w tym osoba składająca Zamówienie;

7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1360 ze zm.);

8. Konto użytkownika – indywidualne, wirtualne miejsce, w którym Klient po Zalogowaniu może skorzystać z Usług lub nabyć Produkty Sprzedawcy;

9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze

Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też Klient będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową

i zawierający Umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Sprzedawca zastrzega, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost wskazane w jego treści;

10. Login – unikalny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej, podawany w toku

Rejestracji oraz wykorzystywany każdorazowo do Logowania w Serwisie internetowym;

11. Logowanie – każdorazowe otrzymywanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji Konta, umożliwiającego korzystanie z Serwisu internetowego,

12. Polityka prywatności – dokument określający zasady oraz podstawy przetwarzania

danych osobowych oraz wynikające stąd prawa Klienta, dostępny na stronie:

13. Promocje – szczególne warunki sprzedaży Produktów lub Usług Sprzedawcy, ustalone

przez Sprzedawcę w określonym czasie (np. zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny),

uregulowane w ramach odrębnych zasad/regulaminów promocji. Promocje lub inne

szczególne oferty nie podlegają łączeniu z innymi akcjami promocyjnymi, ofertami cenowymi, produktowymi prowadzonymi przez Sprzedawcę, chyba że inaczej wyraźnie wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej;

14. Przerwa Techniczna – czasowe wyłączenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu w całości lub w części, związane z awarią Serwisu, w tym serwerów Serwisu lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Serwisu, w

czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub części Usług;

15. Produkt/Produkty – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedawcę Klientowi za

pośrednictwem Serwisu internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem;

16. Rabat – korzyść przyznawana Klientowi polegająca na obniżce ceny regularnej;

17. U.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);

18. Regulamin – niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu

u.ś.u.d.e.;

19. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta;

20. Salon stacjonarny– sklep znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna Produktów;

21. Serwis internetowy/Serwis – platforma Sprzedawcy, na której dostępne są Usługi, w

tym Sklep internetowy;

22. Sklep internetowy – sklep Sprzedawcy prowadzony w ramach Serwisu internetowego przez Sprzedawcę oraz prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, dostępny pod adresem etherealwings.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

23. Sprzedawca/Spółka/Ethereal Wings – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Miernicza 24, 81-527 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 1053176, NIP/VAT-UE PL5862395720, REGON: 526160601;

24. Strona – Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy lub Umowy sprzedaży;

25. Towary – ruchomości oferowane przez Sklep, które mogą stanowić przedmiot umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

26. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia

Klientowi skorzystania z Usług udostępnianych przez Spółkę drogą elektroniczną;

27. Umowa sprzedaży – umowa, której przedmiotem jest odpłatne nabycie przez Klienta

od Sprzedawcy Produktów oznaczonych co do gatunku;

28. U.p.k. – ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

29. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, którym dysponuje Klient, spełniające minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie, za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu;

30. Usługa – działanie Ethereal Wings będące świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu u.ś.u.d.e. na rzecz Klienta;

31. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/ów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy lub Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub rodzaj Usługi;

§ 2. Postanowienia wstępne

1.1. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ethereal Wings;

1.2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz innych Usług udostępnianych przez Ethereal Wings drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Ethereal Wings oraz osób korzystających z tych Usług;

1.3. Zasady dokonywania zakupów Produktów w Sklepie internetowym.

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia w nim zawarte dotyczą wszystkich Usług świadczonych w Serwisie. Postanowienia zawarte w paragrafach oznaczonych nazwą Usługi, np.: Sklep internetowy.

3. Postanowienia dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz przepisy dotyczące reklamacji stosuje się odpowiednio do Usług świadczonych przez Ethereal Wings drogą elektroniczną w zakresie, w jakim korzystają z nich Konsumenci.

4. Postanowienia Regulaminu są obowiązujące w zakresie, w jakim nie wynika inaczej

z obowiązujących przepisów prawa bez względu na to, czy postanowienia prawa są w tym zakresie korzystniejsze dla Konsumenta.

§ 3. Informacje ogólne

1. W celu skorzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu, dla zapewnienia pełnej

funkcjonalności, powinny zostać spełnione następujące, minimalne wymagania techniczne:

1.1. Sklep internetowy:

a. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b. Dostęp do poczty elektronicznej;

c. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej lub Internet Explorer

w wersji 10.0 lub wyższej lub Opera w wersji 12.0 lub wyższej lub Google Chrome w

wersji 23.0 lub wyższej lub Safari w wersji 5.0 lub wyższej;

d. Ważne/aktywne: adres e – mail i/lub numer telefonu (w zależności od wymogów

formularza rejestracyjnego);

e. klawiatura lub urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy

rejestracyjnych.

2. Sprzedawca oświadcza, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych

przekazywanych przez Klienta Sprzedawca podejmuje szereg środków, w tym o charakterze technicznym i organizacyjnym, służących zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez Internet, w szczególności Sprzedawca stosuje protokół SSL (SecureSocketLayer). Szczegółowa informacja na temat stosowanej ochrony danych zawarta jest w Polityce prywatności.

3. Wszelkie treści zamieszczane przez Sprzedawcę w Serwisie, a dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że inaczej w takiej informacji wyraźnie zastrzeżono.

4. Klient korzystający z Usług w ramach Serwisu jest zobowiązany do:

4.1. Podania podczas Rejestracji wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich oznaczonych jako konieczne danych;

4.2. Niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o każdej zmianie danych podanych podczas Rejestracji;

4.3. Zachowania w poufności danych do Logowania oraz przypisanych indywidualnie przez

Sprzedawcę do Klienta danych, w tym nie przekazywania jakiejkolwiek osobie trzeciej takich danych jak dane do Logowania w celu skorzystania z korzyści przypisanych Klientowi;

4.4. Korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz Spółki;

4.5. Korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów korzystających

z Usług w ramach Serwisu;

4.6. Korzystania z Usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, przyjętymi zwyczajami oraz zasadami współżycia

społecznego;

4.7. Nie dostarczania i nie przekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

4.8. Nie korzystania z Serwisu w celach komercyjnych;

4.9. Nie podejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji

nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady

lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;

4.10. Nie modyfikowania treści przekazywanych w ramach Serwisu oraz

niewykorzystywania ich w sposób nieuprawniony;

4.11. Nie podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach

Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

5. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w toku Rejestracji. Sprzedawca kieruje komunikację do Klienta w inny sposób w przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub treści Regulaminu.

§4. Dane kontaktowe

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi kontakt ze Sprzedawcą na następujące sposoby:

 • poprzez przesłanie korespondencji na adres: ul. Miernicza 24, 81-527 Gdynia,
 • poprzez przesłanie e-maila na adres e-mailowy: hi@etherealwings.eu,
 • poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego Ethereal Wings pod numerem: +48 690 521 096. Opłata za jedno połączenie będzie zgodna z taryfą operatora.

2. Użytkownik może składać zapytania skierowane do Sprzedawcy bezpośrednio za pośrednictwem Strony Sklepu. W tym celu Użytkownik wybiera formularz kontaktowy na Stronie Sklepu, wprowadza wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w odpowiednich polach formularza zapytania oraz wybiera wymagane opcje.

3. W związku z realizacją złożonego zamówienia, w tym koniecznością określenia szczegółów zamówienia, Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym ta druga opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy Użytkownik podał numer telefonu kontaktowego.

§ 5. Rejestracja i Logowanie

1. Z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu, dla rozpoczęcia korzystania z wybranych lub wszystkich Usług Sprzedawcy możliwa jest Rejestracja oraz następnie Logowanie przy każdorazowej chęci skorzystania z Serwisu.

2. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna.

3. W celu dokonania Rejestracji Konta wymagane jest od Klienta:

3.1. Wypełnienie dedykowanego dla danej Usługi formularza rejestracyjnego;

3.2. Zapoznanie się z treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i zaakceptowanie ich treści.

4. W celu zakończenia Rejestracji konieczne jest po wykonaniu czynności wskazanych w § 4 ust. 3 Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji poprzez:

4.1. W przypadku Rejestracji w Sklepie internetowym: kliknięcie „Utwórz Konto”;

4.2. W przypadku Usługi Newsletter: kliknięcie „Zapisz”.

Klikając w przycisk wskazany w punktach 4.1-4.2 Klient potwierdza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wymagane dla korzystania z Serwisu.

5. Z momentem potwierdzenia Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4 powyżej dochodzi do

zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego w zakresie

obejmującym Sklep internetowy w trybie „Gość” co oznacza, że nabycie Produktów Sprzedawcy nie wymaga dokonania Rejestracji Konta.

§ 6. Konto Użytkownika

1. Sprzedawca świadczy usługi umożliwiające Użytkownikowi utworzenie Konta Użytkownika na Stronie Sklepu. Rejestracja i obsługa Konta są bezpłatne.

2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna, zwłaszcza że Użytkownik może przeglądać ofertę Sklepu internetowego i składać zamówienia bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika.

3. Aby utworzyć Konto Użytkownika na Stronie Sklepu, Użytkownik powinien:

 • kliknąć przycisk „Zaloguj” znajdujący się na górnej belce,
 • kliknąć przycisk „Utwórz konto”, który przeniesie do widoku tworzenia konta,
 • wprowadzić wymagane dane w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko i adres e-mail; zaznaczyć pole wyboru potwierdzające, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i zaakceptował go, a następnie nacisnąć przycisk „Utwórz konto” w widoku tworzenia konta.

4. Po rejestracji przez Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany podczas rejestracji adres e-mailowy Użytkownika e-mail potwierdzający utworzenie Konta Użytkownika.

5. Po otrzymaniu przez Użytkownika e-maila potwierdzającego rejestrację, zawierana jest umowa o świadczenie usługi operacyjnej Konta Użytkownika, z usługą świadczoną bezpłatnie na czas nieoznaczony.

6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi operacyjnej Konta Użytkownika z 14-dniowym okresem wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów polegających na uporczywym naruszaniu przez Użytkownika jego obowiązków określonych w punkcie I 5 Regulaminu, w przypadku wcześniejszego żądania Sprzedawcy od Użytkownika zaprzestania naruszeń, ustalając dodatkowy termin 14 dni na to, a Użytkownik nie dopełni tego w określonym terminie.

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi operacyjnej Konta Użytkownika może być przekazane przez Sprzedawcę na adres e-mailowy podany przez Użytkownika.

8. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi operacyjnej Konta Użytkownika w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez przesłanie Sprzedawcy e-maila na adres: hi@etherealwings.eu, zawierającego prośbę o usunięcie Konta i podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.

9. Wygaśnięcie umowy o świadczenie usługi operacyjnej Konta Użytkownika skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika, co nie wpływa na prawa Użytkownika nabyte przed wygaśnięciem umowy.

10. Sprzedawca informuje, że w przypadku zmiany umowy o świadczenie usługi operacyjnej zastosowanie mają postanowienia Rozdziału XIII Regulaminu.

11. Ponadto, w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 11 powyżej, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi operacyjnej Konta Użytkownika natychmiastowo w terminie 30 dni od dnia zmiany lub od dnia, w którym Użytkownik został poinformowany o zmianie, jeżeli poinformowanie Użytkownika nastąpiło później niż sama zmiana.

§ 7. Informacje o Produktach

1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, bez wad.

2. Strony produktowe zawierają opisy, zdjęcia, a w przypadku wybranych Produktów również

informacje o materiale oraz zasady użytkowania. Zdjęcia niektórych Produktów mogą nieznacznie odbiegać od zewnętrznego wyglądu Produktu, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień ekranu Klienta, warunków oświetlenia, innych parametrów technicznych Urządzenia. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Serwisie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Serwisie, wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

4. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 8. Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie prezentowanym

w Serwisie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez złożenie Zamówienia:

 • bezpośrednio na Stronie Sklepu (dobrowolnie zakładając Konto Użytkownika lub bez zakładania Konta), i dokonując procedury składania zamówienia,
 • wysyłając e-mail na adres hi@etherealwings.eu, podając wszystkie informacje o towarach, które są istotne z perspektywy realizacji zamówienia, tj. nazwy katalogowe, ilość zamawianych towarów, sposób płatności, sposób i miejsce dostawy towarów, oraz następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy zamówionych towarów, adres e-mail oraz numer telefonu.

2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu i skuteczne złożenie Zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym. W tym przypadku Klienci dokonują

akceptacji Regulaminu przy pierwszej rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu i skuteczne złożenie Zamówienia.

3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Klient może edytować dane i dokonać ich zmiany przy składaniu Zamówienia, przy czym nie dotyczy to takich danych jak adres e – mail.

4. W celu złożenia Zamówienia przez serwis internetowy należy skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności, wypełnić formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez, naciśnięcie na przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie internetowym.

5. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Wybór Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu wariantu Produktu, jeżeli jest on oferowany w różnych wariantach (np. kolorystycznych, rozmiarowych). Po naciśnięciu na przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia formularz Zamówienia.

6. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, w formularzu Zamówienia należy wskazać każdorazowo:

a. imię i nazwisko oraz adres Klienta;

b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

c. dane odbiorcy;

d. sposób dostawy;

e. sposób płatności;

f. adres, na który ma być dostarczony Produkt, jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta;

7. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zamówienia.

8. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

9. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

10. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub w Koncie – niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał.

11. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

12. Jeżeli Sprzedawca rozpocznie proces weryfikacji możliwości przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji, Klient może otrzymać drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca rozpoczął weryfikację możliwości zrealizowania Zamówienia. Informacja ta nie jest obligatoryjna, Sprzedawca może zrezygnować z jej przesyłania.

13. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie (tj. przyjmuje ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia), Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia wraz z fakturą przesłaną w formie elektronicznej– z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej. 

15. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne, przy czym w przypadku zakupów za pośrednictwem

Sklepu internetowego realizowanych w trybie „Gościa”, Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego w charakterze zalogowanego Klienta, Usługa ulega zakończeniu w razie złożenia przez Klienta żądania usunięcia Konta za pośrednictwem Serwisu (poprzez skorzystanie z funkcjonalności udostępnionej w Sklepie internetowym).

§ 9. Ceny Produktów i sposób uiszczenia Ceny

1. Ceny Towarów na Stronie Sklepu są podane w EUR i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Klienta.

2. Koszty dostawy Produktu są każdorazowo podawane w trakcie składania Zamówienia i uwzględnione w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia. W szczególności cena taka może różnić się od ceny nadrukowanej na Produkcie dostarczonym Klientowi.

4. Cena Produktu podana w Serwisie może różnić się od ceny obowiązującej w sklepach stacjonarnych. W przypadku, gdy Klient chciałby nabyć Produkt w sklepie stacjonarnym, zaleca się uprzednio upewnić się, po jakiej cenie dany Produkt oferowany jest w Salonie stacjonarnym.

5. Istnieje możliwość zmiany wyświetlanej waluty na PLN i USD za pomocą mechanizmu automatycznej konwersji. Zmianę tę można dokonać, wybierając flagę kraju na stronie. Przewalutowanie odbywa się automatycznie i Sprzedający nie odpowiada za jego wysokość.

6. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie mogą ulec zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

Koszty Dostawy Produktów obejmują między innymi opłaty za usługi kurierskie i zależą od formy płatności wybranej przez Klienta oraz wartości Cen Produktów w złożonym zamówieniu.

7. Ostateczna kwota do zapłaty za złożone zamówienie będzie obejmować cenę Produktów oraz Koszty Dostawy Produktów.

8. Użytkownik zostanie poinformowany o ostatecznej kwocie do zapłaty na Stronie Sklepu podczas składania Zamówienia, także bezpośrednio przed i po potwierdzeniu i złożeniu zamówienia. Są to łączne koszty, które Użytkownik będzie musiał zapłacić, w tym odpowiednie podatki. Ostateczna kwota do zapłaty zostanie podana w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

9. Ostateczna kwota do zapłaty, o której mowa w punkcie 2, nie ulegnie zmianie.

10. Klient przy składaniu Zamówienia w Serwisie akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu spośród dostępnych form, tj.:

b) Szybka płatność online za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Autopay,

w tym:

c) BLIK;

d) ApplePay;

e) GooglePay;

f) Karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

g) Dotyczy Sklepu internetowego: za pośrednictwem oferowanych przez PayPo Sp. z o.o.

kredytów konsumenckich przeznaczonych dla Klientów będących Konsumentami, których celem będzie sfinansowanie zakupu, przy czym umowę o kredyt konsumencki zawiera wyłącznie PayPo Sp. z o.o. (jako kredytodawca) oraz Klient (jako kredytobiorca). Formularz wniosku kredytowego jest dostępny poprzez łącze znajdujące się w Serwisie, w karcie zakupu, z którego to łącza następuje przekierowanie do serwisu PayPo i składany wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayPo. Zasady i warunki oraz procedura kredytowa jest ustalana wyłącznie przez PayPo, a Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówieniu po uzyskaniu potwierdzenia z PayPo o zawarciu umowy o kredyt konsumencki.

11. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych w ust. 10 powyżej.

12. Termin dostawy jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

13. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność, o której mowa w ust. 6 lit. b) powyżej, ma obowiązek uiścić kwotę określoną w Zamówieniu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji. Po przekroczeniu tego terminu, Sprzedawca jest uprawniony anulować Zamówienie, o czym poinformuje Klienta drogą elektroniczną.

14. W przypadku konieczności zwrotu środków pieniężnych na rzecz Klienta, który dokonał płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego, zwrot ten zostanie dokonany na ten sam rachunek bankowy, chyba że inaczej wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Realizacja, sposób, koszty dostarczenia Zamówienia

1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu są dostarczane na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. 

2. Produkty zamówione ze Sklepu są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskie.

3. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu dostarczane są do miejsca określonego przez Klienta w treści Zamówienia. Klient jest obowiązany podać miejsce dostawy w sposób precyzyjny.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, indywidualne ustalenia Klienta z firmą kurierską, dotyczące doręczenia przesyłki, a w szczególności takie jak polecenia pozostawienia przesyłki pod domem pod nieobecność Klienta lub przekazania przesyłki jakiejkolwiek osobie trzeciej na zlecenie Klienta.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, które Klient musi ponieść w związku z dostawą, nieuwzględnione w pkt §9.2, np. opłaty celne, opłaty dodatkowe ustalane przez Klienta indywidualnie z firmą kurierską.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. W pozostałym zakresie, w tym w szczególności wobec przedsiębiorców wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za wady oraz niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

8. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę w formie

elektronicznej (format pdf.) , poprzez przesłanie jej na adres e – mail podany przez Klienta.

Ewentualne korekty będą doręczane w analogiczny sposób. Klient akceptując Regulamin Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

9. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi 14 dni roboczych i obejmuje okres, w którym Sprzedawca przygotowuje zamówione Produkty do wysyłki. Rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy po przekazaniu przesyłki do jednostki świadczącej usługi kurierskie.

10. Czas realizacji złożonego zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Produktów, który obejmuje okres od dostarczenia paczki do jednostki świadczącej usługi kurierskie przez Sprzedawcę do momentu dostarczenia paczki Klientowi pod wskazany adres przez niego adres.

11. Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymywania faktur z elektronicznego na papierowy, co jest jednoznaczne ze zmianą sposobu doręczania ewentualnych korekt. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na adres podany przez Klienta przy Rejestracji w Serwisie na żądanie zgłoszone w formie:

a. papierowej, na adres: ul. Miernicza 24, 81-527 Gdynia;

b. elektronicznej, na adres: hi@etherealwings.eu.

§ 11.Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

1. Zakupy dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego skutkują zawarciem Umowy sprzedaży na odległość. Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszej sekcji lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub w części informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, w tym poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hi@etherealwings.eu . Oświadczenie może zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres: ul. Miernicza 24, 81-527 Gdynia.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczającym jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym

poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu

wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Ethereal Wings sp. z o.o., na adres: ul. Miernicza 24, 81-527 Gdynia, z dopiskiem „Zwrot –

Ethereal Wings”.

5. Konsument korzystający z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. O sposobie zwrotu Towaru decyduje Konsument, przy czym Konsument powinien zabezpieczyć Towar przed uszkodzeniem w transporcie co najmniej w takim samym stopniu, w jakim Towar został mu dostarczony pierwotnie przez Sprzedawcę.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu kosztów produktów poniesionych przez Konsumenta. Zwrot kosztów nie obejmuje ceny usług świadczonych przez firmę kurierską.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez

Konsumenta przy zakupie Towaru, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu

płatności.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania od niego Towaru lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 12. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek wykonywać umowę zgodnie z jej treścią.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wszelkie wady Towarów zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za niezgodność Towarów lub usług z umową na zasadach określonych w przepisach:

 • jeśli Konsumentem jest Konsument, określonych w szczególności w art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 • jeśli Klient nie jest Konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy wynika to z treści tej umowy, określonych w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niezgodność treści cyfrowych lub usług cyfrowych z umową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, w przypadku gdy Klientem jest Konsument, w szczególności z art. 43k i nast. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Reklamację można złożyć w dowolny sposób odpowiednio wyrażający wolę Klienta.

5. W celu ułatwienia tego Sprzedawca:

 • zaleca, aby reklamacja zawierała w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto/poczta), numer telefonu, forma rekompensaty, numer zamówienia i informacje, które Towary są dokładnie reklamowane oraz z jakiego powodu,
 • informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowego postępowania reklamacyjnego opisanego na Stronie Sklepu, w bloku “Obsługa klienta”: w stopce “Reklamacje”. Klient nie jest zobowiązany do korzystania lub przestrzegania zaleceń Sprzedawcy lub procedury powiadomienia o reklamacji opisanej na Stronie Sklepu, a niekorzystanie z niej nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych niezależnie od zalecanych opisów reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można w szczególności składać, wysyłając e-mail na adres hi@etherealwings.eu.

7. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i wyrazi na nią swoje stanowisko, dostarczając odpowiedź w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób określony w zgłoszeniu reklamacji.

8. W przypadku stwierdzenia braków w zgłoszonej reklamacji Sprzedawca wezwie klienta do ich usunięcia zgodnie z danymi kontaktowymi klienta podanymi w zgłoszeniu.

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń

1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z których skorzystanie jest w pełni dobrowolne.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie

w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

3.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego

rozwiązywania sporu między Stronami.

3.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Stronami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na

temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy

przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 14. Biuletyn (Newsletter)

1. W ramach usługi biuletynu, sprzedawca będzie wysyłał informacje w formie e-maila, dalej nazywanego “Biuletynem”, na adres e-mailowy podany przez Użytkownika. Usługa biuletynu będzie świadczona bezpłatnie na czas nieoznaczony.

2. Biuletyn będzie zawierał informacje o ofercie produktów marki Ethereal Wings, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne komunikaty dotyczące marki Ethereal Wings i oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, komunikaty prasowe, linki do przyjaznych stron internetowych marki Ethereal Wings.

3. Każdy Biuletyn będzie zawierał:

 • informacje o Ethereal Wings z siedzibą w Gdyni jako nadawcy Biuletynu;
 • uzupełniony pole “Temat”, określające zawartość Biuletynu;
 • informacje o sposobie zrezygnowania z usługi biuletynu lub o zmianie adresu e-mailowego Użytkownika, na który ma być wysyłany Biuletyn.

4. Korzystanie z usługi biuletynu będzie uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Użytkownik może zamówić usługę biuletynu, wykonując następujące kroki rejestracyjne na stronie https://etherealwings.eu, w polu “BIULETYN”:

 • wprowadzenie swojego adresu e-mailowego do formularza dostępnego na stronie internetowej;
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie Biuletynów i zaznaczenie pola wyboru potwierdzającego, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Sklepu i zaakceptował go;
 • kliknięcie przycisku “Subskrybuj”;
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, przesłanego w wysłanej wiadomości e-mailowej z tematem “Potwierdzenie subskrypcji biuletynu na stronie internetowej”.

6. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację doda adres e-mailowy Użytkownika do listy mailingowej. Adres e-mailowy Użytkownika będzie używany do wysyłania do niego Biuletynów.

7. Podanie adresu e-mailowego Użytkownika podczas rejestracji będzie wymagane do świadczenia usługi biuletynu.

8. Użytkownik może w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wcześniej podany adres e-mailowy, na który ma być wysyłany Biuletyn, rezygnując z wcześniej udostępnionej usługi biuletynu poprzez kliknięcie linku “Wypisz się z biuletynu” znajdującego się w stopce każdego Biuletynu, a następnie ponownie zamówić usługę biuletynu, wykonując opisane szczegółowo kroki rejestracyjne w pkt 5 powyżej, określając nowy adres e-mailowy Użytkownika w formularzu dostępnym na stronie https://etherealwings.eu, w polu “BIULETYN”.

9. Użytkownik może w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi biuletynu, w szczególności poprzez:

 • kliknięcie linku “Wypisz się z biuletynu” znajdującego się w stopce każdego Biuletynu,
 • odznaczenie pola “Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej w formie BIULETYNU zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu na adres e-mailowy podany przeze mnie. Mam prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem” w Panelu Użytkownika, a następnie kliknięcie przycisku “Zapisz zmiany”,
 • przesłanie sprzedawcy oświadczenia woli o zrezygnowaniu z usługi biuletynu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres hi@etherealwings.eu.

10. Kliknięcie (naciśnięcie) linku potwierdzającego rejestrację spowoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy mailingowej. Adres e-mail Użytkownika będzie używany do wysyłania Biuletynów.

11. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail podczas rejestracji jest wymagane w celu korzystania z usługi Biuletynu.

12. Użytkownik może w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu i bez ponoszenia kosztów, zmienić wcześniej podany adres e-mail, z którego wysyłane są Biuletyny, zrezygnując z wcześniej udostępnionej usługi Biuletynu, klikając (naciskając) link „Wypisz się z biuletynu” znajdujący się w stopce każdego Biuletynu, a następnie ponownie zamówić usługę Biuletynu, wykonując opisane powyżej kroki rejestracji w punkcie 6, określając nowy adres e-mail Użytkownika w formularzu dostępnym na stronie https://etherealwings.eu w polu „BIULETYN”.

13. Użytkownik może w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Biuletynu, w szczególności poprzez:

 • kliknięcie (naciśnięcie) linku „Wypisz się z biuletynu” znajdującego się w stopce każdego Biuletynu,
 • odznaczenie pola „Zgadzam się na otrzymywanie korespondencji handlowej w formie BIULETINU zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego na adres e-mail podany przez mnie. Mam prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co nie wpłynie na zgodność z prawem ich przetwarzania przed wycofaniem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie kliknięcie (naciśnięcie) przycisku „Zapisz zmiany”,
 • przesłanie Sprzedawcy oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Biuletynu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres hi@etherealwings.eu

14. W ramach świadczenia usługi Biuletynu Użytkownik nie będzie udostępniał ani przesyłał nielegalnych treści.

§ 15. Dane osobowe i Polityka prywatności

1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://etherealwings.eu/privacy-policy.

2. Regulamin ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych jedynie uzupełniająco, chyba że inaczej wynika z Polityki prywatności.

§ 16. Prawa autorskie i wartości niematerialne

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z korzyści, jakie daje Serwis, na terenie całego świata przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://etherealwings.eu/terms-and-conditions-2  w formie umożliwiającej uzyskanie, przeglądanie i zapisanie go na systemie informatycznym Użytkownika.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczanie lub wyłączanie praw Użytkowników wynikających z prawa. Sprzedawca będzie przestrzegał wszelkich praw Użytkowników określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
 • zmiany w prawie
 • przyczyny organizacyjne, w szczególności:
  • zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę, polegające na zmianach w jego profilu, zakresie oferty towarów, wprowadzaniu nowych usług lub funkcjonalności (w tym związanych z zawarciem i rozwiązaniem umów i porozumień),
  • zmiany w: danych kontaktowych, nazwie lub formie prawnej Sprzedawcy,
  • zmiany w zakresie metod płatności,
  • zmiany w metodach dostawy towarów,
  • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 1. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian w Regulaminie za pośrednictwem informacji udostępnionej na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://etherealwings.eu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu hi@etherealwings.eu.
 2. Regulamin Sklepu internetowego będzie obowiązywał od dnia 07.03.2024 r., z tym że niniejsza wersja została opublikowana dnia 07.03.2024 r.
Select your currency